S   T   A   T   U   T
Fundacji
„NIE BĘDZIESZ SAM”

 

 

 

 

Rozdział I.

 

Postanowienia ogólne
 

 

 

 

§ 1.
 

 

1. Fundacja pod nazwą „NIE BĘDZIESZ SAM” – zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Andrzeja Marka Hewelt – zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym za repertorium "A" numer 12208/2014 sporządzonym w dniu 04.09.2014 roku przez notariusz Grażynę Kłonowską-Sztolcman w kancelarii notarialnej przy ul. Kościuszki 10 w Kartuzach.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z pózn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.), oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 2.
 

 

1. Fundacja ma osobowość prawną

 

§ 3.

 

 

 

1. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w
rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób i instytucji, o których mowa w § 10 Statutu Fundacji.

 

3. Fundacja prowadzi działalność statutową, która może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako odpłatna działalność pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

 

4. Działalność statutowa jest określona przepisami prawa oraz niniejszego Statutu.

 

5. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania oraz może podejmować współpracę w realizacji zadań statutowych z innymi organizacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą.

 

§ 4.
 

 

Czas trwania fundacji jest nieokreślony.

 

 

 

§ 5.

 

 

 

1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami RP.

 

3. Fundacja może do celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy fundacji w wybranych językach obcych.

 


 § 6.

 

 

 

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, certyfikaty i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, szczególnie zasłużonym dla Fundacji.

 

 

 

§ 7.

 

Siedzibą fundacji jest Stężyca

 

§ 8.

 

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

2. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi  Fundacji.

 

3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady przedstawicielstwa i filie w kraju i za granicą.

 

4. Fundacja może tworzyć oraz przystępować do spółek prawa cywilnego i handlowego lub uczestniczyć  w działalności innych Fundacji.

 

§ 9.

 

 

 

Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister właściwy dla spraw pracy i polityki społecznej.

 

 

 

Rozdział II.

 

Cele i zasady działania Fundacji.

 


§ 10.

 

 

 

            Celami Fundacji są :

 

1. Tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym.

 

2. Niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, komunikacyjnych i losowych.

 

3. Niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

4. Udzielanie pomocy placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym oraz szpitalom i placówkom medycznym.

 

5. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród dzieci. 

 

 

 

 

 

§ 11.
 

 

I.          Fundacja realizuje swoje cele nieodpłatnie poprzez następujące działania na rzecz osób, placówek, ośrodków i instytucji wskazanych w § 10 niniejszego statutu :

 

 

 

1. Organizowanie i finansowanie budowy domów stacjonarnego pobytu dla osób w podeszłym wieku.

 

2. Organizowanie i finansowanie budowy placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych, w tym przedszkoli.

 

3. Prowadzenie działań mających na celu integrację i aktywizację osób starszych.

 

4. Organizowanie różnych form wypoczynku i zwiedzania dla osób starszych.

 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa pensjonariuszom.

 

6. Zakup leków i środków medycznych.

 

7. Zakup żywności i środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego.

 

8. Pomoc finansową i rzeczową.

 

9. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych i rozrywkowych.

 

10. Przewożenie pojazdami Fundacji osób starszych, biednych, samotnych, niepełnosprawnych na badania lekarskie, ambulatoryjne i inne.

 

11.  Promocja i organizacja wolontariatu.

 

12. Działalność charytatywna.

 

13. Fundowanie stypendiów.

 

14. organizowanie i finansowanie kolonii i wycieczek dla dzieci i młodzieży.

 

15. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.

 

16. Organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych.

 

17. Tworzenie zakładów aktywizacji zawodowej.

 

18. Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

19. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.

 

20. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 

21. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

 

22. Organizowanie opieki dla osób w podeszłym wieku, wymagających pomocy w miejscu ich zamieszkania.

 

23. Organizowanie i finansowanie zakupu środków niezbędnych do pielęgnacji i opieki osób w podeszłym wieku, oraz osób niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

 

24. Organizowanie i finansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego, niezbędnego do opieki nad osobami niedołężnymi z powodu podeszłego wieku.

 

25. Wspieranie i współpraca z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za ład i porządek, oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo społeczeństwa, grup społecznych i jednostek.

 

26. Współpraca z organami administracji rządowej, samorządowej i organizacjami pozarządowymi, nie wykluczając międzynarodowych zainteresowanymi realizacją celów Fundacji.

 

27. Działalność obiektów kulturalnych.

 

28. Pomoc emerytom i rencistom.

 

29. Finansowanie dożywania dzieci z rodzin ubogich, prowadzonego przez szkoły. 

 

30. Pozyskiwanie funduszy na działalność statutową, poszukiwanie sponsorów.

 

31. Organizowanie szkoleń, warsztatów, kursów, seminariów, spotkań itp.

 

 

 

II.         Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatne :

 

 

 

1. Świadczenie całodobowych usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego mieszkającym w domu przez krótki i dłuższy okres.

 

2. Świadczenie dziennych usług bytowych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom starszym.

 

3. Świadczenie usług rehabilitacyjnych osobom starszym.

 

4. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności i ze schorzeniami wieku podeszłego.
5. Organizowanie seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy.
6. Prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych w tym przedszkoli.

 

 

 

§ 12.

 

 

 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

§ 13

 

W zakresie swojej działalności Fundacja nie ma prawa:

 

1.  Udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2.  Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4.  Dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz od ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych, niż rynkowe.

 

 

 

Rozdział III.

 

Majątek i dochody Fundacji.
 

 

 

 

§ 14.
 

 

1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 2000 złotych, (dwa tysiące złotych), tworzący fundusz założycielski Fundacji,z czego 1000złotych(jeden tysiąc) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez

 

Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

 

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 

 

 

1) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

 

2) dotacji, datków i subwencji, oraz gruntów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych i niemajątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

 

3) wpływów z aukcji, zbiórek i imprez publicznych oraz z loterii,
4) nawiązek Sądowych,

 

5) działalności odpłatnej pożytku publicznego,

 

6) majątku ruchomego i nieruchomego,

 

7) operacji finansowych,
8) zysków z lokat w banku i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, wkładów na rachunkach bankowych, oraz papierów wartościowych,
9) wiadomości tekstowych „SMS” 

 

10) wpłat 1% podatku od podatników,

 

11) dochodów z majątku Fundacji

 

12) dochodów z działalności gospodarczej

 

13) innego nieodpłatnego przysporzenia. 

 

 

 

§ 15.
 

 

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na

 

realizację wszystkich celów Fundacji,o ile ofiarodawcy nie postanowią inaczej.

 

§ 16.

 

 

 

W przypadku powołania fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 

 

§ 17.

 

 

 

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

2. Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

 

 

 

 

 

 § 18.

 

 

 

1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 15.000,00 zł, lub, w przypadku osób zagranicznych, w wysokości odpowiadającej co najmniej równowartości 5.000 USD, uzyskują tytuł Honorowego Sponsora Fundacji, jeśli wyrażą takie życzenie.

 

2. Tytuł Honorowego Sponsora ma charakter osobisty.

 

3. Fundacja prowadzi Księgę Honorowych Sponsorów, do której wpisuje się Sponsorów, którzy w szczególny sposób przyczynili się i przyczyniają się do rozwoju działalności Fundacji

 

4. Decyzję o przyznaniu tytułu Honorowego Sponsora podejmuje Rada Fundacji na wniosek Fundatora lub Zarządu Fundacji.

 

§ 19.

 

1. Fundator może przyznawać członkowstwo honorowe w Zarządzie Fundacji osobom, które znacznie przyczyniły się i przyczyniają się do funkcjonowania i rozwoju Fundacji.

 

2. Członek Honorowy uczestniczy w działalności Fundacji z głosem doradczym.

 

3. Członek Honorowy nie pobiera wynagrodzenia za swoją funkcję w Fundacji.

 

 

 

 

 

Rozdział IV.

 

Władze Fundacji.

 


§ 20.

 

 

 

1. Władzami Fundacji są:

 


1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

3. Inne władze, powołane w toku działania Fundacji, mające tylko charakter doradczy.

  

Rada Fundacji

 

 

 

§ 21.

 

 

 

1. Rada Fundacji jest kolegialnym obligatoryjnym organem nadzorczo-doradczym i opiniotwórczym.

 

2. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji we wszystkich dziedzinach jej działalności i jest organem nadzoru w rozumieniu art. 20 ust. 1 Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

§ 22.

 


1. Rada składa się z co najmniej 2 członków, w tym Przewodniczącego Rady – zwanego dalej Przewodniczącym, który kieruje jej pracami, reprezentując ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady. Rada jest wybierana na czteroletnią kadencję.

 

2. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, może powołać swą decyzją Rada lub Fundator.

 

3. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 

 

 

§ 23.
 

 

1. Rada Fundacji obraduje w miarę potrzeb, na posiedzeniach, które odbywają się co najmniej raz w roku.

 

2. Rada pracuje na posiedzeniach.

 

3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek Zarządu lub Fundatora zgłoszony na piśmie, a w szczególnych przypadkach na wniosek członka Rady.
4. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

5. W posiedzeniach Rady ma prawo uczestniczyć Fundator lub jego przedstawiciel oraz inne osoby zaproszone przez Radę.
6. W szczególnych przypadkach na wniosek Przewodniczącego uchwały Rady mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na e–adres Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego członka Rady, za pomocą faxu na nr wskazany przez Przewodniczącego Rady, metodą obiegową poprzez składanie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Rady Fundacji.

 

7. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zaproszone osoby związane z Fundacją i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Osoby te biorą udział w posiedzeniach Rady jako doradcy.

 

8. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji, w celu udzielania wyjaśnień.

 

 

 

§ 24.

 

 

 

Członkowie Rady Fundacji :

 

1.  Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani też pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 

2.  Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

3.  Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.

 

 

 

 

 

§ 25.

 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku jednogłośnej uchwały podjętej przez pozostałych członków Rady, lub przez Fundatora.

 

2. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek :

 

a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady.

 

b) utraty praw obywatelskich, na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za

 

 przestępstwo z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo

 

 skarbowe.

 

c) śmierci członka Rady.

 

d) upływu kadencji.

 

3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

 

4. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą do Zarządu Fundacji lub nawiązania stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 

 

 

§ 26.

 

Do zadań Rady należy w szczególności:

 

 

 

1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

 

2. Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji.

 

3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i okresowych Zarządu z działalności Fundacji.

 

4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu z zastrzeżeniem § 27 ust 4 i 5.

 

5. Ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji.

 

6. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd.

 

7. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

8. Uchwalenie Regulaminu działania Rady. 

 

 

 

 

 

Zarząd Fundacji

 

 

 

                                                                             § 27.
 
1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków, w tym Prezesa Zarządu – zwanego dalej Prezesem, który kieruje jego pracami i dwóch Wiceprezesów Zarządu.

 

2. Zarząd jest wybierany na trzyletnią kadencję.

 

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
4. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołuje swą decyzją Rada.

 

5. Fundator zastrzega sobie prawo uczestniczenia w pracach Zarządu na stanowisku Prezesa Zarządu na czas nieokreślony.

 

6. Z tytułu pełnienia swoich obowiązków członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot poniesionych kosztów lub wynagrodzenia z uwzględnieniem zapisów art. 9 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

7. Umowę o pracę z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Fundacji lub umocowany przez Radę pełnomocnik.

 

8. Umowę o pracę z pracownikami Fundacji zawiera Prezes Zarządu.

 

9. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.

 

10. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek:

 


a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie na ręce Przewodniczącego Rady;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, lub za przestępstwo skarbowe.
c) śmierci członka Zarządu.
d) upływu kadencji Zarządu.

 

 

 

11. Poszczególni członkowie Zarządu, na wniosek Prezesa Zarządu mogą być odwołani przez Radę przed upływem kadencji w drodze jednomyślnej uchwały, w szczególności gdy zaistnieją okoliczności, które w sposób długotrwały uniemożliwiają bądź w znaczny sposób utrudniają pełnienie funkcji przez członka Zarządu albo powodują utratę zaufania do danego członka Zarządu.

 

12. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

 

§ 28.
 

 

Do zadań i kompetencji Zarządu należy w szczególności :

 


a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
b) opracowywanie rocznych budżetów oraz rocznych sprawozdań z działalności Fundacji;

 

c) opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

 

e) zaciąganie zobowiązań wobec Fundacji;

 

f) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji.

 

g) opracowywanie planów zatrudnienia i wynagradzania pracowników Fundacji;

 

h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;

 

i) uchwalania zmian w Statucie;
j) podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji lub połączenia z inną Fundacją o podobnych celach;

 

k) organizowanie zbiórek i imprez publicznych oraz pozostałych form działania zwiększających majątek Fundacji.
l) powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Fundacji;

 

ł) powoływanie i odwoływanie kierowników jednostek organizacyjnych;

 

m) powoływanie i odwoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji;

 

n) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji;

 

 

 

§ 29.

 

 

 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

 

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy, lub na wniosek Rady Fundacji albo innego członka Zarządu.

 

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

 

4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w tym Prezesa. W wypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 

 

§ 30.

 

 

 

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2 składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

 

2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10000(dziesięć tysięcy)złotych - oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać samodzielnie Prezes Zarządu.

 

 

 

§ 31.

 

 

 

1. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji, oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

 

2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu Fundacji

 

 

 

§ 32.

 

 

 

Fundator może w każdym czasie odwołać członka Zarządu lub członka Rady z pełnionej funkcji w przypadku :

 

a) naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

 

b) niewypełniania obowiązków wynikających z pełnionych funkcji.

 

c) z innego ważnego powodu, w szczególności zachowania, które godzi w dobre imię

 

 Fundacji, lub osłabia społeczne zaufanie do niej.

 

 

 

 

 

Rozdział V.

 

Postanowienia końcowe
 

 

§ 33.

 

 

 

1. Statut Fundacji w tym i jej cele mogą być zmienione. Zmiana Statutu dotycząca celów Fundacji może polegać na poszerzeniu lub uzupełnieniu celów bez naruszenia ich istotnych założeń.

 

2. Zmian Statutu dokonuje Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej jednogłośnie po uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji lub Fundatora.

 


 § 34.

 

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.

 

2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, która jest służebna wobec działalnosci statutowej, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

 

3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

 

 

 

§ 35.
 

 

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§ 36.

 

Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się  innej Fundacji o celach takich samych lub zbliżonych do celów Fundacji.

 

§ 37.

 


Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdania ze swej działalności za rok ubiegły.

 

§ 38.
 

 

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Gdańsku.


 

 

 

 

 


Fundator:
Andrzej Marek Hewelt

 

 

 

Kontakt

Fundacja Nie Będziesz Sam
ul. Wrzosowa 5, 83-322 Stężyca
kom. +48 509 523 598
niebedzieszsam@gmail.com
KRS-0000524470

nr konta

BGŻ 47203000451110000003916410

Sprawozdania finansowe

Wsparli nas między innymi

Bank Spółdzielczy w Sierakowicach

Janina i Józef Korda - Stężyca

Mirosław Formela - Borucino

Komitet Wyborczy Wyborców Samorządność Borucina i Łączyna - Borucino

Robert Grębosz